Playlist

Sprooche mat Geschichten a Reimer an engem C1

Humanities

An dësem Film gesitt Dir wéi villfälteg eng Enseignante aus dem C1 Geschichten a Reimer op Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch asetzt a wéi d’Kanner Geschichten an de Familljesproochen op der app iTEO erzielen.

Other videos in MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood

Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Claudine Kirsch wins FNR Award 2020
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Storytelling and rhyming
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Recording stories on iTEO
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Peer-teaching
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Listening to the parents’ recordings on iTEO
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Collaborative book reading
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Multilingual storytelling
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Multilingual interactions during lunch time
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Flexible language use during the morning circle
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Dialogic reading in French
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Collaborative retelling of a story
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Alldag an engem Précoce
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sprooche mat Geschichten a Reimer an engem Précoce
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Développer les langues à l’aide d’histoires et de rimes dans une crèche (sous-titres français)
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Les langues et le dialogue avec les parents dans une crèche (sous-titres français)
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Alldag an enger Crèche
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sprooche mat Geschichten a Reimer an enger Crèche
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Dialog mat den Elteren an enger Crèche
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Alldag an engem C1
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Les langues au quotidien dans une crèche (sous-titres français)
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Les langues au quotidien dans une Maison Relais (sous-titres français)