Playlist

Sproochen am Dialog mat den Elteren an enger Crèche

Humanities

Dir gesitt wéi Educatrice mat Eltere schaffe fir d’Familljesproochen ze valoriséieren. D’Eltere maachen eng Aktivitéit an der Crèche oder huelen doheem e Lidd oder eng Geschicht mat der App iTEO op, déi d’Kanner dono an der Crèche lauschteren.

 

 

Other videos in MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood

Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Claudine Kirsch wins FNR Award 2020
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Storytelling and rhyming
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Recording stories on iTEO
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Peer-teaching
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Listening to the parents’ recordings on iTEO
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Collaborative book reading
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Multilingual storytelling
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Multilingual interactions during lunch time
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Flexible language use during the morning circle
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Dialogic reading in French
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Collaborative retelling of a story
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Alldag an engem Précoce
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sprooche mat Geschichten a Reimer an engem Précoce
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Développer les langues à l’aide d’histoires et de rimes dans une crèche (sous-titres français)
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Les langues et le dialogue avec les parents dans une crèche (sous-titres français)
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Alldag an enger Crèche
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sprooche mat Geschichten a Reimer an enger Crèche
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sproochen am Alldag an engem C1
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Sprooche mat Geschichten a Reimer an engem C1
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Les langues au quotidien dans une crèche (sous-titres français)
Humanities
MuLiPEC: multilingual pedagogies in early childhood
Les langues au quotidien dans une Maison Relais (sous-titres français)